สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ.5)

ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ.5)

ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ.5)

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ.5) เป็นการประกันสุขภาพในรูปแบบของการคุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย โดยให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้ใน

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน วันละ
(สูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
4,000
2.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ครั้งละ
(สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์)
200,000 *

* หมายเหตุ :
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงและสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้หักด้วย ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองจำนวน 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยแต่ละรอบปีกรมธรรม์บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย ในส่วนของค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน และไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีสัญญาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม

รายละเอียดแบบประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพวีไอพีแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก [วพ.5]

ข้อกำหนดการรับประกัน

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย เท่าสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินอายุ 80 ปี          
 2. พิกัดอายุ 6 ปี – 70 ปี
 3. แบบประกันรายงวดที่อนุมัติให้ซื้อสัญญานี้
  ทุกแบบ(ยกเว้นแบบธนรักษ์ คุ้มทรัพย์ และแบบที่บริษัทฯ กำหนดให้ไม่สามารถซื้อสัญญา วพ. ได้)
 4. การซื้อสัญญา วพ.5 ควบกับสัญญาประกันสุขภาพ วีไอพี 6 เท่า (วพ.3-4, 6-8) ในคำขอฉบับเดียวกันได้
 5. การซื้อสัญญา วพ.5 ในคำขอใหม่ กรณีกรมธรรม์เดิมมีสัญญา สภ. / สพ. / วพ.1-4 / วพ.6-8 ได้
 6. จำนวนเงินเอาประกันชีวิตขั้นต่ำไม่กำหนด ยกเว้น กรณีซื้อสัญญา วพ.3 + วพ.5 หรือ สัญญา วพ.4 + วพ.5 ในคำขอฉบับเดียวกันให้ยึดการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันชีวิตขั้นต่ำเฉพาะคำขอใหม่ ตามเกณฑ์การซื้อ วพ.3 และ วพ.4
 7. ข้อกำหนดผลประโยชน์ค่าห้องสูงสุดต่อคน (เฉพาะ วพ.5) 4,000 บาท หรือคนละ 1 กรมธรรม์
 8. การยกเลิก สภ. สพ. เพื่อซื้อสัญญา VIP พิเศษในกรมธรรม์เก่าไม่ได้
 9. การใช้บริการ Thai Life Medicare ได้เฉพาะกรณีคนไข้ใน
ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ.5)

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น