สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพ สพ.โกลด์ 10,000

ประกันสุขภาพ สพ.โกลด์ 10,000

ประกันสุขภาพ สพ.โกลด์ 10,000

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ สพ.โกลด์ 10,000 เป็นการประกันสุขภาพในรูปแบบของการคุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย โดยให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้ใน และคนไข้นอก

1.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อรอบปีกรมธรรม์5,000,000
1.1 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง2,500,000
1.2ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง5,000,000
2.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
2.1ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน)10,000
2.2ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)20,000
3.ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
3.1ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
3.2ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
3.3ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาลไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
3.4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
3.5ค่ายากลับบ้าน3,500
3.6ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)6,000
4.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
4.1ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง30,000
4.2ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์180,000
4.3ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
5,000
5.ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต10,000

หมายเหตุ :
– การจ่ายผลประโยชน์ ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
– ทั้งนี้ผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ที่บริษัทจะจ่ายให้รวมกันไม่เกินผลประโยชน์ข้อ 1.1 หรือ 1.2 (แล้วแต่กรณี) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ไม่เกินผลประโยชน์ข้อ 1          

แบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์ [สพ.โกลด์]

ข้อกำหนดการรับประกัน

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย เท่ากับสัญญาประกันชีวิต หรือ ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ ผู้เอาประกันอายุครบ 80 ปี
 2. พิกัดอายุ
  – อายุ 6 ปี – 70 ปี สามารถซื้อ สพ.โกลด์ (2,000/4,000/6,000/8,000/10,000)
  – อายุ 1 เดือน – 5 ปี สามารถซื้อ สพ.โกลด์ (4,000/6,000)
 3. จำนวนเงินเอาประกันชีวิตขั้นต่ำ
  – สพ.โกลด์ 2,000 อายุ 6 ปี – 70 ปี ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  – สพ.โกลด์ 4,000 อายุ 1 เดือน – 5 ปี ขั้นต่ำ 300,000 บาท, อายุ 6 ปี – 70 ปี ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  – สพ.โกลด์ 6,000 อายุ 1 เดือน – 70 ปี ขั้นต่ำ 300,000 บาท
  – สพ.โกลด์ 8,000/สพ.โกลด์ 10,000 อายุ 6 ปี – 70 ปี ขั้นต่ำ 500,000 บาท
 4. ชั้นอาชีพที่รับประกัน ทุกชั้นอาชีพ   
ประกันสุขภาพ สพ.โกลด์ 10,000

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น