สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ประกันสุขภาพ สมาร์ท วีไอพี แผน 3

ประกันสุขภาพ สมาร์ท วีไอพี แผน 3

ประกันสุขภาพ สมาร์ท วีไอพี แผน 3

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ สมาร์ท วีไอพี แผน 3 เป็นการประกันสุขภาพในรูปแบบของการคุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย โดยให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้ในและคนไข้นอก

1.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งและต่อปีกรมธรรม์3,000,000
2ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)10,000
3ค่ารักษาสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ (ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)
3.1ค่าตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี10,000
3.2ค่าตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา10,000
3.3ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม10,000
3.4ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรค3,000
3.5ค่าตรวจรักษาโดยการแพทย์ทางเลือก10,000
4ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง
(สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีและ 3 ครั้งต่อการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง)
3,500

หมายเหตุ :
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น ใน ข้อ 2 และข้อ 3 ที่บริษัทฯ จะจ่ายให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ในข้อ 1 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ                               

แบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ สมาร์ท วีไอพี

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่าสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินอายุ 80 ปี
 2. อายุรับประกัน 16 ปี – 70 ปี

ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท วีไอพี

 1. การประกันสุขภาพ
  – ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาลรายวัน แผน 1,2,3 10,000 บาท (150 วัน)
  – ค่ารักษาเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยและบาดเจ็บต่อครั้งและต่อปีกรมธรรม์ แผน 1 1,000,000 บาท แผน 2 2,000,000 บาท แผน 3 3,000,000 บาท (สูงสุดต่อปี)
 2. ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ต่อครั้ง แผน 1 2,500 บาท แผน 2 3,000 บาท แผน 3 3,500 บาท
 3. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี แผน 1 5,000 บาท แผน 2 8,000 บาท แผน 3 10,000 บาท
 4. ค่าฉีดวัคซีน (ต่อปี) แผน 1 1,000 บาท แผน 2 2,000 บาท แผน 3 3,000 บาท
 5. ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม แผน 1 5,000 บาท แผน 2 8,000 บาท แผน 3 10,000 บาท
 6. ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก แผน 1 5,000 บาท แผน 2 8,000 บาท แผน 3 10,000 บาท
 7. ค่าดูแลรักษาสายตา แผน 1 5,000 บาท แผน 2 8,000 บาท แผน 3 10,000 บาท    

ใส่ความเห็น