สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

แบบประกัน ธนทวี 15/8 (1)

แบบประกัน ธนทวี 15/8 (1)

สร้างหลักประกันเงินออม ตอบโจทย์ทุกแผนการในอนาคต แบบประกันภัยนี้เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บและได้รับความคุ้มครองชีวิต ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

แบบประกัน ธนทวี 15/8 (1)

สร้างหลักประกันเงินออม ตอบโจทย์ทุกแผนการในอนาคต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภัยดังกล่าวที่ จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้ และเพื่อรองรับแผนทางการเงินและเป้าหมายทางการเงินของ กลุ่มเป้าหมาย ไทยประกันชีวิตขอนำเสนอแบบประกัน “ธนทวี 15/8 (1)” อีกหนึ่ง ทางเลือกที่ จะช่วยส่งเสริมการออมให้เป็นระบบเพื่อรองรับแผนทางการเงินต่างๆ ใน อนาคต อาทิ แผนการธุรกิจต่างๆ แผนการศึกษาบุตรหลาน และแผนการใช้ชีวิตในวัย เกษียณ ด้วยผลประโยชน์ที สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมรับความคุ้มครอง และสิทธิลดหย่อนภาษี

จุดเด่นของแบบประกัน

รับเงินคืนระหว่างสัญญา

รับเงินคืนระหว่างสัญญา
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 1%(1)

ชำระเบี้ยประกัน

คุ้มครองชีวิต 15 ปี
โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี

ออมทรัพย์

สร้างสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาเพิ่มเติม
เพื่อเป็นเงินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับแผนการต่างๆ

ส่วนลดเบี้ยประกัน

กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท (2)

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บและได้รับความคุ้มครองชีวิต
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต

  • รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (3)

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (2)

 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8-15 รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

(2)กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

(3)กรณี 100.5% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนด สัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search