สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตมีความห่วงใยผู้เอาประกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Telemedicine” เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เอาประกันที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องรับยาต่อเนื่องหรือติดตามผลการรักษา และต้องเดินทางไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 

โดยบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติค่าสินไหมทดแทน สำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD ทั้งผู้เอาประกันรายบุคคลและผู้เอาประกันกลุ่ม กรณีผู้เอาประกันรับบริการ Telemedicine หรือการรักษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time รวมถึงกรณีการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การเจาะเลือดจากโรคเรื้อรัง การทำแผลหลังการรักษาแบบผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 

– โรงพยาบาลกรุงเทพ 
– โรงพยาบาลนครธน 
– โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
– โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
– โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
– โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
– โรงพยาบาลเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้เอาประกันรายบุคคล โทร.02-246-9525 ผู้เอาประกันกลุ่ม โทร.02-246-1416

อายุกรมธรรม์ที่สามารถขอใช้บริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

1. สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ อายุกรมธรรม์เกิน 90 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่อสัญญา กรณีเข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยจากโรค
2. สัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันเริ่มสัญญากรณีเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ

ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน

บริการข้อมูลตามกรมธรรม์ ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการบริการของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันทุกท่านที่ติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง โดยเปิดบริการทุกวันผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

เอกสารที่ใช้

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปเจ้าของบัตร และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

การขอใช้บริการ

1. แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น
4. ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

การให้บริการนี้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถส่งเรื่องเรียกร้องสินไหมได้ตามขั้นตอนปกติ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02 246 9525-6 (6 คู่สาย) เวลา 08.30-20.00 น. หรือ E-mail Address : tlmedicare@thailife.com

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

Search this website Type then hit enter to search