สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ไทยประกันชีวิต iService

บริการออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครใช้บริการต่าง ๆ ที่น่าสนใจของไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต iService

ไทยประกันชีวิต iService  บริการออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครใช้บริการต่าง ๆ ที่น่าสนใจของไทยประกันชีวิต แได้อย่างง่ายดายผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ การขอใบแจ้งเตือนชำระเบี้ยประกันภัย การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อลดหย่อนภาษี และบริการอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือกรมธรรม์อีกมากมาย

หมายเหตุ ผู้ถือกรมธรรม์ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน จะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService ได้ในบางเมนู คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกันภัย และการรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคาร เนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบธรรมก่อน

บริการออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งในด้านตรวจสอบข้อมูล และทำรายการของคุณได้ด้วยตนเอง

 1. ข้อมูลกรมธรรม์ และภาพรวมความคุ้มครองทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
 2. ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
 3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ (ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล)
 4. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภั
 5. การรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคา
 6. ประวัติการเคลม
 7. ข้อมูลด้านการลงทุน : ยูนิตลิงค์
 8. ข้อมูลด้านการลงทุน : ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
 9. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งในด้านตรวจสอบข้อมูลและทำรายการของคุณได้ด้วยตนเอง

 1. ข้อมูลกรมธรรม์ และภาพรวมความคุ้มครองทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ
 2. ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
 3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ (ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล)
 4. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภั
 5. การรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคา
 6. ข้อมูลด้านการลงทุน : ยูนิตลิงค์ , ยูนิเวอร์แซลไลฟ
 7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่คุณสามารถทำการดาว์นโหลดได้ มีดังนี้

 1. หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
 2. หนังสือแจ้งความจำนงโอนเงินฮิบะห์ตามสัญญาตะกาฟุล ผ่านบัญชีธนาคารของสมาชิกตะกาฟุล
 3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการตรวจรักษา และมอบอำนาจ
 4. หนังสือเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ย (ทพ และ คบ)
 5. ใบรับรองแพทย์ (ปช.17)
 6. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ปช.16)
 7. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม (ปช.11)
 8. ใบแสดงความเห็นแพทย์ (ใช้ประกอบหนังสือเรียกร้องฯ ยกเว้นการชำระเบี้ยฯ)
 9. หนังสือมอบอำนาจ
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. หนังสือแจ้งความจำนงโอนเงินครบกำหนดสัญญ
 12. คำร้องขอเปลี่ยนแปลง (ปช.108)
 13. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

Search this website Type then hit enter to search