สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

การประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส (สพ.80 รีฟันด์ พลัส)

การประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส (สพ.80 รีฟันด์ พลัส)

การประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส (สพ.80 รีฟันด์ พลัส)

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

การประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส (สพ.80 รีฟันด์ พลัส) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล กรณีเกิน 6 ชั่วโมง

การประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส (สพ.80 รีฟันด์ พลัส)
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (กรณีเกิน 6 ชั่วโมง)

1ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
1.1 ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) (วันละ)
1.2 ค่าห้อง, ค่าอาหารในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) สูงสุดไม่เกิน 7 วัน (วันละ)

1700
3400
2ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อครั้ง15000
3ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ต่อครั้ง70000
4ค่าห้องผ่าตัด ต่อครั้ง8000
5ค่าวางยาสลบ (ต่อครั้ง)7000
6ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
(เนื่องจากอุบัติเหตุและรักษาที่โรงพยาบาลภายใน 24 ชม.) (ต่อครั้ง)
3000
7ค่าเอ็กซ์เรย์ แล็ป (ต่อครั้ง)5000
8ค่าธรรมเนียมแพทย์ (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) (วันละ)600
9ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell 300000
รวมเบิกได้สูงสุดตามใบเสร็จจริงถึง (ต่อครั้ง)764900
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
10ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ต่อรอบปีกรมธรรม์)3000
11ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด (ต่อรอบปีกรมธรรม์)25000

ผลประโยชน์อื่นๆ

เงินจ่ายคืน กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน1,500 บาท

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย 

ยกเว้น โรคเนื้องอก ถุงน้ำ มะเร็ง ริดสีดวง ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่ว เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จะได้รับผลประโยชน์ เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

หมายเหตุ : การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วัน

รายละเอียดแบบประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติม

การประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส [สพ.80 รีฟันด์ พลัส]

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
  2. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังมิได้
  3. ระยะเวลาคุ้มครอง เท่ากับสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินอายุ 80 ปี
  4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญา สพ.80 รีฟันด์ พลัส

ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

ในขณะที่กรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ 80 รีฟันด์ พลัส (สพ.80 รีฟันด์ พลัส) มีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล หาก

  1. ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญา หรือ   
  2. ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

และจ่ายผลประโยชน์ในฐานะคนไข้นอกของโรงพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก,ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด) ตามที่จ่ายจริง โดยจำนวนสะสมต่อรอบปีสูงสุดไม่เกินตามตารางผลประโยชน์

ผลประโยชน์อื่นๆ
เงินจ่ายคืน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหม

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search