สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ TL Universal Life

ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
TL Universal Life

ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ TL Universal Life

ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ TL Universal Life บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นต่อการเป็นผู้ช่วยวางแผน ชีวิตคนไทย และให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต โดยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลเสมอ ซึ่งแบบประกันที่หลากหลายในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ตามจังหวะของแต่ละช่วงอายุได้ ดังนั้น ไทยประกันชีวิตจึงมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ที่สามารถสอดคล้อง ต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความประสงค์ ของผู้เอาประกัน คือ แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ผู้เอาประกันสามารถออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการของตนเอง

ชำระเบี้ยประกัน

สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระ
เบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)
ได้โดยอัตโนมัติโดยยังได้รับ ความคุ้มครองอยู่

หากชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
อย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10
จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2

สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกัน
ได้ตามความต้องการ

สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้
โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์

สามารถเพิ่มเงินส่วนออม
ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพิ่มโอกาสในผลตอบแทน 

ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทน จากพอร์ตการลงทุน โดยมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ 1% เพื่อมอบความมั่นคงให้กับคุณตลอดสัญญา

ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ
Credit  : คุณกุลชาติ บุญหนุนเทศ

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search