สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

วางแผนภาษี นิติบุคคล Keyman Assurance

วางแผนภาษี นิติบุคคล Keyman Assurance

วางแผนภาษี นิติบุคคล Keyman Assurance

วางแผนภาษี นิติบุคคล Keyman Assurance คือการที่นิติบุคคลทำสวัสดิการให้กับกรรมการโดยนิติบุคคลเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้กับกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัท เป็นการเพิ่มความมั่นคงและยังเป็นการวางแผนทางด้านการเงินของนิติบุคคล เพราะสามารถนำเบี้ยที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ ถูกต้องตามหลักสรรพากร

Keyman Assurance

What is Keyman Assurance ?

Keyman Assurance คือ การที่นิติบุคคลทำสวัสดิการให้กรรมการ โดยนิติบุคคลเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้กับกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัท

นิติบุคคลสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายให้กับกรรมการมาเป็นค่าใช้จ่ายได้

เป็นการให้สวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคลสำคัญขององค์กร ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์เป็นของกรรมการ

Keyman

Keyman คือใคร ?

ข้อกำหนดของกฎหมาย

 1. ต้องทำประกันให้กรรมการทุกคน ตามหน้าหนังสือรับรองของบริษัท
 2. เบี้ยประกันตามความเหมาะสม ตามความสามารถ
 3. เบี้ยประกันต้องดูที่รายได้บริษัท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิ
 4. ผู้จ่ายเบี้ย คือ บริษัท
 5. ผู้เอาประกัน คือ Keyman
 6. ผู้รับประโยชน์ จะเป็นทายาท หรือบริษัทก็ได้
 7. ผู้รับประโยชน์เป็นทายาท เงินคืนระหว่างปี เงินครบสัญญา บริษัทไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เช่นกัน
 8. ถ้าผู้รับประโยชน์เป็นบริษัท ฉะนั้นเงินคืน เงินสินไหมต่างๆ เงินครบสัญญา บริษัทต้องนำมาเป็นรายได้บริษัท (ข้อหารือ กค.0811/408 ลว.21 มกราคม 2543)
 9. ถ้าผู้รับประโยชน์เป็นบริษัท และต่อมาบริษัทได้นำเงินครบสัญญาไปมอบให้กับผู้เอาประกัน สิ่งที่ตามมาก็คือ บริษัทต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ก่อนและสงมอบให้ผู้เอาประกัน เมื่อส่งมอบแล้วบริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ และผู้เอาประกันก็ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ (ข้อหารือ กค.0706/4227 ลว.30 เมษายน 2547)
 10. ค่าเบี้ยประกัน เป็นค่าลดหย่อนกรรมการได้

ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่ายของกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้  (ข้อหารือ กค.0811/408 ลว.21 มกราคม 2543)

เอกสารประกอบการทำ Keyman

 1. หนังสือรับรองของบริษัทฉบับล่าสุด
 2. รายงานการประชุมของบริษัท
 3. บอจ.5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) (ถ้ามี)
 4. งบการเงินของบริษัทล่าสุด (ใช้ในกรณีที่เบี้ยประกันสูง และทุนประกันภัยสูง)
 5. เอกสารอื่นๆ ถ้าบริษัทประกันร้องขอ

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search