สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

แบบประกัน ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99

ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99

เอกสิทธิ์ที่คุณคู่ควร แผนประกันวงเงินสูง
เพื่อรองรับการส่งต่อ
มรดกอย่างราบรื่น

ไทยประกันชีวิต แบบประกัน ออมยาวคุ้มทวีคูณ

แบบประกัน ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99

แบบประกัน ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99

  • วางแผนส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
   คุ้มครองธุรกิจ เพิ่มมูลค่ากองทุนมรดก หมดกังวลเรื่องภาษี
  • มั่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ด้วยจำนวนเงิน
   เอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท(1)
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท รับได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ(2
  • มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย กรณีเลือกตรวจสุขภาพ และมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด(3)
  • พิเศษขยายความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สูงสุด 50 ล้านบาท(4)
  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้คือ 5 ปี, 10 ปี หรือ 15 ปี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

(1) จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 16-50 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท และผู้เอาประกันภัย อายุ 1 เดือน -15 ปี และอายุ 51-55 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้พิจารณารับประกันภัย

(3) ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เริ่มเอาประกันภัยอายุ 18-70 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความจำนงเมื่อขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น

(4) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้สิ้นสุดลง และจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์จะลดลงเท่ากับ ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่จ่ายไปแล้ว และหากผลประโยชน์ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดลง

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตระยะยาว
  • ผู้ที่ต้องการหลักประกันให้กับครอบครัว
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต

  • ครบกำหนดสัญญารับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) ที่บริษัทฯได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย*

  • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเกณฑ์สุขภาพตามที่กำหนด และบริษัทฯ ได้พิจารณามอบสิทธิพิเศษ ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย และเมื่อบริษัทฯได้จ่ายผลประโยชน์ข้อนี้แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุดลง และจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์จะลดลง เท่ากับผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ได้จ่ายไปแล้ว และหากผลประโยชน์ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดลง(ถ้ามี)

หมายเหตุ *ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) จะไม่คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย*

*จ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย และเมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุดลง

**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search