สอบถามผลิตภัณฑ์ : 089-4196369

โรคร้ายแรงรีฟันด์

โรคร้ายแรงรีฟันด์

โรคร้ายแรงรีฟันด์

หมวด : สุขภาพเจ็บป่วย

โรคร้ายแรงรีฟันด์ คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมอง 

จุดเด่นของแผนประกัน

021

คุ้มครอง10 โรคร้ายแรง
ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมอง

022

ตรวจพบโรคร้ายแรง
รับเงินสูงสุด
1,000,000 บาท*

023

นอนโรงพยาบาล
รับเงินชดเชยวันละ 1,000 บาท**
สูงสุด 365 วัน

013

ไม่เคลมโรคร้ายแรงตลอด 5 ปี
คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้ายให้ 100% ในวันครบกำหนดสัญญา

แผนประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

หมายเหตุ
1) เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ หรือจ่ายผลประโยชน์การเจ็บด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.10 ให้ผลประโยชน์ในข้อ 2 ถือเป็นอันสิ้นสุดลง และกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์
2) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วย โรคร้ายแรง โรคข้ออื่นต่อไป ตามผลประโยชน์ที่ระบุ หักด้วยผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (เว้นแต่ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.10 จะไม่หักผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่จ่ายไปแล้ว)

ติดตาม
Facebook : Savingplandee

ใส่ความเห็น

Search this website Type then hit enter to search